Pages

Sunday, 21 July 2013

Yahudi SholatTernyata orang Yahudi sholat juga broo.. cuma agak berbeda gerakan dan bacaanya dengan sholat orang Islam. Nah, kalo muslim sholat menghadap Kabah, sedangkan Yahudi menghadap Baitul Muqadas (Baitul Maqdis, Palestine). Baitul Maqdis pernah dijadikan kiblat pertama umat islam sebelum Alloh memerintahkan memindahkan kiblat ke Mekah. Kabah adalah Bait pertama yang didirikan oleh Nabi Ibrahim di Mekkah (Bakkah), baru setelah itu didirikan bait kedua Baitul Muqadas oleh Nabi Sulaiman di Palestine. Baitul Mukadas(Al Aqsa) sekarang masih menjadi sengketa antara Palestina dan Israel.

Beberapa Dalil dari Al-Quran:

• Sesungguhnya Rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah ummat manusia adalah Baitullah yang di Bakkah (Mekkah) yang diberkahi dan petunjuk bagi semua manusia. (Ali Imran: 96-97)

• Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqom Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: `Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang itikaaf, yang ruku dan yang sujud`.(QS. 2:125)

• Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata:` Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? `Katakanlah:` Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus. `(QS. 2:142)

• Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.(QS. 2:143)
Referensi:

No comments:

Post a Comment